Vision, Mission, Motto, Core Values & Niche of UniSZA

By | February 28, 2018

Vision, Mission, Motto, Core Values & Niche of the Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

 
logounisza

VISI
Universiti Pilihan Dunia.
MISI
Menzahirkan insan holistik melalui kecemerlangan akademik.
MOTO
Ilmu Demi Faedah Insan
(Knowledge for the Benefit of Humanity)
NILAI TERAS
i. Beretika dan berakhlak
ii. Kompeten dan berkemahiran
iii. Profesional
iv. Permuafakatan
v. Kreatif dan inovatif
vi. Fokus pelanggan
vii. Kebertanggungjawaban
vii. Kecaknaan dan kekitaan
ix. Kebolehpercayaan
NIC
Peradaban Insan, Perubatan Kejituan, Sains, Teknologi, Pengurusan dan Teknokeusahawanan