Wawasan Open University pages

Wawasan Open University Lecturer

Wawasan Open University Lecturer

Wawasan Open University Lecturer, The information provided below is information about  Wawasan Open University Lecturers

 

Finance

NAMES                                                                   EXT.                  EMAIL

Chua Saw Nee                                                       272                   snchua@wou.edu.my

Kheang Bee Nar                                                    264                    bnkheang@wou.edu.my

Lilian Koh @ Khoo Poh Lin                                    271                     liliankoh@wou.edu.my

Tham Mei Eian                                                       273                    metham@wou.edu.my

Martina Lindsay Tan                                              259                    martinalindsayt@wou.edu.my

Hanishah bt Zainon                                               257                    hanishahz@wou.edu.my

Janice Wong Siew Eng                                         247                    janicewong@wou.edu.my

Ch’ng Chai Lin (Jennifer)                                      265                    clchng1@wou.edu.my

Tan Mei Lin                                                            246                    mltan@wou.edu.my

Lee Phaik Tin                                                         251                    ptlee@wou.edu.m

Ang Ai Boey                                                          221                     abang@wou.edu.my

 

You may also like...