Borang Permohonan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Borang Permohonan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Borang Permohonan Universiti Teknikal Malaysia Melaka,below is Borang Permohonan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

 

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal, Melaka
PERINGATAN KEPADA PEMOHON
(Borang ini hendaklah digunakan oleh pemohon Warganegara sahaja)
1. Satu salinan borang sahaja yang dikehendaki dimajukan. Permohonan lebih
daripada satu jawatan hendaklah menggunakan borang yang sama.
2. Sekiranya pemohon sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-Badan
Berkanun atau Kuasa-Kuasa Tempatan, permohonan yang telah lengkap
hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan disertakan
bersama salinan Laporan Penilaian Prestasi terkini bagi 3 tahun kebelakangan,
Penyata Perkhidmatan yang terkini dan ulasan Ketua Jabatan sama ada
menyokong atau tidak permohonan. Bagi permohonan jawatan Akademik,
salinan transkrip penuh bagi setiap kelulusan-kelulusan akademik termasuk
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah diperlukan.
3. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Ijazah (Sarjana
Muda/Sarjana/Doktor Falsafah), Diploma dan Sijil-Sijil berkaitan yang telah
di akui sah dari salinan asal.
4. Pemohon dikehendaki menulis nama jawatan yang dipohon di bahagian atas sudut
kiri sampul surat.
5. Borang permohonan ini hanya sah digunakan bagi permohonan jawatan akademik
sahaja.
NAMA JAWATAN YANG DIPOHON (MENGIKUT KEUTAMAAN)
1. 2.
1. MAKLUMAT PERIBADI
Nama Penuh (huruf besar) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nama lain (jika ada) : ………………………………………………………………………………………………………………………….
No. K/P : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alamat Tetap : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poskod : ……………………………..Negeri : ………………………………………………………………………………………………..
Alamat Surat Menyurat : ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poskod : ……………………………..Negeri : …………………………No. Tel (Rumah) : ……………………………………………
No. Tel (Pejabat) : ………………………………………………………No. Tel (Bimbit) : …………………………………………….
E-Mail (jika ada) : ……………………………….Tarikh Lahir : ……………………………Tempat Lahir : ……………………….
Agama : ……………………………..Keturunan : ……………………Taraf Perkahwinan : …………………………………………
Warganegara : ……………………………………………………………Jantina : ………………………………………………………..
Umur pada hari iklan ditutup : ………………………………………Tahun : …………………………………………………..Bulan
No. KWSP : ………………………..No. Cukai Pendapatan : ……………………………No. Pencen : ………………………….
Nama bapa/penjaga/suami/isteri : ………………………………………………………………………………………………………..
Alamat bapa/penjaga/suami/isteri: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GAMBAR
UKURAN
PASPORT
YANG TERBARU
(DIMESTIKAN)
BORANG PERMOHONAN JAWATAN
(AKADEMIK)
UTeM/PEND/BPSM/PK01/F1
2. KELULUSAN
a) Sekolah Rendah / Sekolah Menengah
PERINGKAT SEKOLAH
RENDAH SRP / PMR SPM / SPMV STPM
NAMA SEKOLAH
TAHUN TAMAT
KEPUTUSAN
(PANGKAT/DARJAH)
MATA PELAJARAN
Bahasa Melayu
Matematik
Matematik Tambahan
Sains
Fizik
Kimia
Geografi
Sejarah
Bahasa Inggeris
Perdagangan
Pendidikan Islam
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
KEPUTUSAN
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
KEPUTUSAN
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
KEPUTUSAN
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………..
KEPUTUSAN
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………..
b) Universiti / Institusi Pengajian Tinggi (IPT) / Politeknik
Nama Universiti /
IPT / Politeknik
Tahun Sijil / Diploma
atau Ijazah
Kelas
Kepujian Bidang Pengkhususan Dari Hingga
*Nota : CGPA (Cumulative Grade Point Average) ialah purata himpunan mata nilai yang diperoleh bagi keseluruhan semester
yang diikuti bagi menentukan status kedudukan akademik pelajar)
Bagi pemohon yang memohon jawatan tenaga pengajar seperti Pensyarah/Guru Bahasa dan seumpamanya
sila sertakan bersama salinan transkrip rasmi keputusan peperiksaan keseluruhan semester yang diikuti.
Sila nyatakan sama ada pemohon masih mempunyai ikatan kontrak atau terikat untuk berkhidmat dengan
Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau lain-lain Agensi:
Ya / Tidak : ……………………………….
Sekiranya Ya, Nama Badan Berkanun / Agensi tersebut :
………………………………………………………………………………………………………
UTeM/PEND/BPSM/PK01/F1
3. PENGALAMAN KERJA (mengikut susunan kronologi terkini)
Nyatakan Butir – Butir Pengalaman
Nama dan Alamat
Majikan
Jawatan
[Sertakan surat
berkaitan]
Gaji
Pokok
Sebulan
Tarikh Taraf Jawatan
(Sambilan/Sementara/
Kontrak/Tetap) Bagi
menimbang
kan tawaran
gaji di UTeM,
sila sertakan
surat
pengesahan
dari setiap
majikan yang
mempunyai
maklumat
tarikh mula
berkhidmat,
tarikh
berhenti
bekerja,
sebab
berhenti
kerja, nama
jawatan, taraf
jawatan dan
deskripsi
tugas.
Dari Hingga
4. REKOD LATIHAN KURSUS/BENGKEL (Jika ruang tidak mencukupi, sila sertakan lampiran)
Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat Keputusan Dari Hingga
5. KEGIATAN LUAR SEMASA DI SEKOLAH / UNIVERSITI / MASYARAKAT
UTeM/PEND/BPSM/PK01/F1
6. PERAKUAN DIRI
Sebutkan nama 2 orang selain daripada saudara mara atau majikan dahulu yang benar-benar mengenali
tuan/puan dan akan memberi perakuan mengenai diri tuan/puan:
1. Nama : ……………………………………………………….
Alamat: ………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Pekerjaan : …………………………………………………
No. Tel : …………………………………………………….
E-Mel : ………………………………………………………
2. Nama : ……………………………………………………….
Alamat: ………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Pekerjaan : …………………………………………………
No. Tel : …………………………………………………….
E-Mel : ………………………………………………………
7. PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa maklumat yang diberi adalah betul dan benar. Saya memahami bahawa sekiranya
ada di antara maklumat itu didapati palsu, maka permohonan saya akan terbatal dengan sendirinya dan
sekiranya saya telah diberi tawaran, maka perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta.
Tarikh : ……………………………………. Tandatangan: …………………………………
UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA SAHAJA
PERKARA / TINDAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA
*Berjaya/Simpanan/Gagal
______________________________________
(Tandatangan Pengerusi Panel)
Tarikh :
Catatan :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(*Nota : Sila potong yang tidak berkenaan)
Jawatan Ditawarkan :
Gaji Permulaan :
Perkara Lain

 

You may also like...