Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang

Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang

Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang,below is Borang Permohonan Universiti Malaysia Pahang

 

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
BORANG PERMOHONAN
SKIM `FELLOWSHIP’

1. Bidang pengajian yang hendak diikuti : _______________________________________________________________
2. Peringkat pengajian: ______________________________________________________________________

3. Nama Penuh (HURUF BESAR) : ___________________________________________________________________
4. Jantina : _____________________________ Keturunan : ___________________Agama : ______________________
5. Umur : _________________ Tarikh Lahir : _____________________ Tempat Lahir : _________________________
6. No. K/P : (Lama) __________________ (Baru) ______________________ 7. No. Pasport : ____________________
7. Taraf Perkahwinan : ________________ Bilangan Anak (Jika Ada) : ______________________________________
8. Alamat Surat Menyurat/Pos : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. No. Tel. Rumah/HP : ___________________ No. Tel. Pej. : __________________ Email : _____________________
10. Alamat Tetap : __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Gred Bahasa Malaysia di peringkat SPM : _____________________________________________________________
12. Gred Bahasa Inggeris di peringkat SPM : _____________________________________________________________
Lekatkan gambar
di sini. Tulis nama
di belakang setiap
gambar

SILA BACA ARAHAN DENGAN TELITI SEBELUM MENGISI BORANG INI

1. Sila isi 1 salinan borang asal dilekatkan gambar dan fotokopi 2 salinan bersama gambar beserta
dokumen-dokumen berikut dan majukan 3 (tiga) salinan kepada
Pendaftar,
Universiti Malaysia Pahang,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan
Pahang Darul Makmur.
2. (Sila kepilkan perkara-perkara dibawah ini pada setiap borang permohonan)
i) Salinan Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran
ii) Salinan Sijil SPM/Salinan Transkrip Akademik/Salinan Ijazah
3. Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan.
4. Pihak Universiti tidak akan membiayai segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan dan

 

You may also like...